1. <acronym id="e5xtc"></acronym>
 2. <td id="e5xtc"></td>

  1. <td id="e5xtc"></td><p id="e5xtc"></p>
   <acronym id="e5xtc"></acronym>
   • 官方微信

   欢迎访问陕西瑞科新材料股份有限公司

   Tel:0917-3380777 18691780999

   E-mail:sales@www.vipcmt.com

     瑞科产品

   PRODUCTS

     联系方式

   CONTACT

   当前位置:
   首页   ?   产品中心 ? 优美科产品 ? 铂系列

   铂系列

   钌系列

   CAS 编码

   中文名称

   分子量

   理论金属含量

   14284-93-6

   三(乙酰丙酮酸)钌

   398.40

   25

   96503-27-4

   醋酸钌(III)

   307.20

   33

   手性催化 P500

   37366-09-9

   (五甲基环戊二烯基)二氯化钌(II)

   500.18

   40

   12215-07-5

   二(μ-氯)二氯二(苯基)二钌(II)

   259.31

   39

   67421-02-7

   二(μ-氯)二氯二(六甲基苯基)二钌(II)

   668.50

   30

   手性催化 P291

   85908-78-7

   二(η5-2,4-二甲基-2,4-环戊二烯)(II)

   291.40

   35

   手性催化P379

   122260-79-1

   (η5-2,4-二甲基环戊二烯)(η4-2,4-二甲基-1,3-环戊二烯)钌(II)四氟硼酸盐

   379.21

   27

   手性催化 P406

   145271-55-2

   三乙腈(η5-2,4-二甲基环戊二烯)钌(II)四氟硼酸盐

   406.19

   25

   手性催化 P280

   50982-13-3

   二氯(1,5-环辛二烯)钌(II)聚合物

   280.16

   36

   92390-26-6

   (1,5-环辛二烯)(五甲基环戊二烯基)氯化钌

   379.93

   27

   手性催化 P889

   93582-31-1

   二(1,5-环辛二烯)四[μ-三氟醋酸合]二钌(II)水合物

   888.58

   23

   手性催化 P320

   12289-94-0

   二(甲基烯丙基)(1,5-环辛二烯)钌

   319.45

   32

   手性催化 P327

   133519-03-6

   二乙酸(1,5-环辛二烯)钌(II)

   327.34

   31

   12132-87-5

   二-μ-羰基二羰基二环戊二烯二钌(II)

   444.37

   45

   32992-96-4

   二(乙基环戊二烯基)钌(0)

   287.37

   35

   52462-31-4

   二(μ-chloro)二氯双(均三甲苯)二钌(II)

   584.34

   51

   48107-17-1

   (降冰片二烯)二氯化钌(II)

   264.12

   38

   55466-76-7

   醋酸钌(III)溶液

   278.20

   5

   手性催化 P612

   52462-29-0

   二(μ-氯)二氯二(4-甲基异丙基苯基)二钌(II)

   612.39

   33

   手性催化P978

   90614-07-6

   二(μ-氯)二碘二(对异丙基甲苯)二钌(II)

   978.20

   21

   15529-49-4

   三(三苯基膦)二氯化钌(II)

   958.85

   10

   HYDRIDO

   16971-33-8

   羰基氯氢三(三苯基膦)钌(II)

   952.41

   11

   15243-33-1

   十二羰基三钌

   639.33

   47

   手性催化 Ru928

   126251-92-1

   氯代[(S)--2,2'-二(二苯基膦)-1,1'-联萘](苯基)氯化钌(II)

   827.77

   12

   手性催化 Ru929

   145926-28-9

   氯代[(R)-(+)-2,2'-二(二苯基膦)-1,1'-联萘](p-伞花素)氯化钌(II)

   928.88

   11

   手性催化 Ru930

   130004-33-0

   氯代[(S)-(-)-2,2'-二(二苯基膦)-1,1'-联萘](p-伞花素)氯化钌(II)

   928.88

   11

   手性催化 Ru842

   325146-81-4

   二乙酸[[(R)-2,2,-双(二苯基膦)-1,1,-二萘基]钌(II)

   841.84

   12

   手性催化Ru843

   261948-85-0

   二乙酸[[(S)-2,2,-双(二苯基膦)-1,1,-联萘]钌(II)

   841.84

   12

   手性催化 Ru802

   133519-04-7

   二乙酸[[(R)-2,2,-双(二苯基膦)-6,6,-二甲氧基-1,1,-联苯基]钌(II)

   801.78

   13

   手性催化 Ru803

   134527-17-6

   二乙酸[[(S)-2,2,-双(二苯基膦)-6,6,-二甲氧基-1,1,-联苯基]钌(II)

   801.78

   13

   手性催化 Ru762

   952040-51-6

   二乙酸[[(R)-2,2,-双(二-2-呋喃基膦)-6,6,-二甲氧基-1,1,-联苯基]钌(II)

   761.62

   13

   手性催化 Ru914

   916197-27-8

   二乙酸[[(R)-2,2,-双[二(3,5-二甲苯基)膦-6,6,-二甲氧基-1,1,-联苯基]钌(II)

   913.99

   11

   手性催化 Ru1251

   194497-14-8

   二乙酸[[(R)-2,2,-双[二(3,5-二叔丁基苯基)膦-6,6,-二甲氧基-1,1,-联苯基]钌(II)

   1250.63

   8

   手性催化 Ru867

   1016168-44-7

   [(R)-1-[-[(S)-2-二苯基膦)二茂铁]乙基二叔丁基膦](η5-2,4-二甲基-环戊二烯)(氮-乙腈)钌(II)]四氟硼酸盐

   866.55

   12

   手性催化 Ru880

   [(S)-1-[-[(R)-2-二环己基膦)二茂铁]乙基二叔丁基膦](η5-2,4-二甲基-环戊二烯)(氮-乙腈)钌(II)]四氟硼酸盐

   878.65

   12

   手性催化 Ru1321

   [(αR,αR)-2,2,-二(α-氮,氮-二甲氨基苯甲基)-(S,S)-1,1,-二(二苯基膦)二茂铁](η5-2,4-二甲基-环戊二烯)(氮-乙腈)钌(II)四氟硼酸盐

   1320.49

   8

   手性催化 Ru1013

   942042-51-5

   [(R)-1-二苯基膦-2-[(R)-α-(氮,氮-二甲氨基)-邻-(二环己基膦苯基)甲基]二茂铁](η5-2,4-二甲基-环戊二烯)(氮-乙腈)钌(II)四氟硼酸盐

   1011.67

   10

   手性催化 Ru1011

   942042-52-6

   [(S)-1-二苯基膦-2-[(S)-(二甲氨基)-邻-二苯基膦苯基)甲基]二茂铁](η5-2,4-二甲基环戊二烯)碘化钌(II)

   1010.72

   10

   手性催化 Ru1012

   942042-53-7

   [(R)-1-二苯基膦-2-[(R)-(二甲氨基)-邻-二苯基膦苯基)甲基]二茂铁](η5-2,4-二甲基环戊二烯)碘化钌(II)

   1010.72

   10

   手性催化 Ru1255

   1021494-95-0

   [(R)-1-[(R)-2-(2,-二苯基膦)二茂铁]-乙基-(二-3,5-三氟甲基苯基)膦](η5-2,4-二甲基-环戊二烯)碘化钌(II)

   1254.64

   8

   手性催化 Ru1267

   1021494-98-3

   [(R)-1-[(R)-2-(2’-二环己基膦苯基)二茂铁]-乙基二-(二-(3,5-三氟甲基)苯基)膦](η5-2,4-二甲基-环戊二烯)(氮-乙腈)钌(II)四氟硼酸盐

   1266.72

   8

   手性催化 Ru1254

   1021494-93-8

   [(R)-1-[(R)-2-(2,-二苯基膦)二茂铁]-乙基-(二-3,5-三氟甲基苯基)膦](η5-2,4-二甲基-环戊二烯)碘化钌(II)

   1253.67

   8

   手性催化 Ru636

   192139-92-7

   [(R,R)-2-氨基-1,2-二苯乙基)[(4-甲苯基)磺酰基]氨基](对异丙基甲苯)氯化钌(II)

   636.22

   16

   手性催化 Ru637

   192139-90-5

   [(S,S)-2-氨基-1,2-二苯乙基)[(4-甲苯基)磺酰基]氨基](对异丙基甲苯)氯化钌(II)

   636.22

   17

   优美科 M1

   250220-36-1

   二氯(3-苯基-1氢-1-茚)(三环己基膦)钌(II)

   923.08

   11

   优美科 M11

   894423-99-5

   双[9-(2-甲基丙基)-9-磷杂二环[3.3.1]壬烷](3-苯基-1H-茚-1-亚基)二氯化钌

   758.79

   13

   优美科M2

   536724-67-1

   [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯(3-苯基-1氢-1-茚)(三环己基膦)钌(II)

   949.10

   11

   优美科 M20

   340810-50-6

   [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯(3-苯基-1氢-1-茚)(三苯基膦)钌(II)

   930.96

   11

   优美科M22

   1255536-61-8

   1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯(3-苯基-1氢-1-茚)(三异丙氧亚磷酸酯)钌(II)

   876.91

   12

   优美科 M23

   1307233-23-3

   [1,3-二(2,6-二异丙氧基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯(3-苯基-1氢-1-茚)(三苯基膦)钌(II)

   1015.21

   10

   优美科M31

   1031262-76-6

   [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯(3-苯基-1氢-1-茚)(吡啶基)钌(II)

   747.71

   14

   优美科 M32

   1304756-39-5

   [1,3-二(2,6-二异丙氧基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯(3-苯基-1氢-1-茚)(吡啶基)钌(II)

   831.93

   12

   优美科 M41

   934538-04-2

   [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基][2-[[(4-甲苯基)亚胺]甲基]-4-硝基酚]-[3-苯基-1氢-1-茚](氯)钌(II)

   888.47

   11

   优美科 M42

   934538-12-2

   [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]-[2-[[(2-甲苯基)亚胺]甲基]-苯酚]-[3-苯基-1氢-1-茚](氯)钌(II)

   843.47

   12

   优美科 M51

   1031262-71-1

   [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[2-(1-甲基-2-氧代丙氧基苯亚甲基]钌(II)

   654.64

   15

   优美科 M61 SIMes

   1416427-09-2

   [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[(2-甲基(苯基)氨基]苯亚甲基](II)

   673.69

   15

   优美科 M61 SIPr

   1416427-12-7

   [1,3-二(2,6-二-异丙苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[2-甲基(苯基)氨基](苯亚甲基)]钌(II)

   757.85

   13

   优美科 M71 SIMes

   1025728-56-6

   [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[(2-异丙氧基)(5-五三氟甲基酰胺基)苯亚甲基]钌(II)

   737.65

   14

   优美科 M71 SIPr

   1212008-99-5

   [1,3-二(2,6-二异丙基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[(2-异丙氧基)(5-五三氟甲基酰胺基)苯亚甲基]钌(II)

   821.81

   12

   优美科M72 SIMes

   1030618-02-0

   [1,3-二((2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基][(2-异丙氧基)(五氟苯酰胺基)(苯亚甲基)]钌(II)

   835.71

   12

   优美科 M72 SIPr

   1354710-90-9

   [1,3-二(2,6-二-异丙苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基][(2-异丙氧基)(五氟苯酰胺基)(苯亚甲基)]钌(II)

   919.87

   11

   优美科 M73 SIMes

   1025728-57-7

   [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[5-(异丁氧基酰胺基)-2-异丙氧基苯亚甲基]钌(II)

   741.76

   13

   优美科 M73 SIPr

   1212009-05-6

   [1,3-二(2,6-二-异丙苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[5-(异丙氧酰胺基)-2-异丙氧基苯亚甲基]钌(II)

   825.92

   12

   优美科 M74 SIMes

   1030618-11-1

   [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[5-(异丁氧基酰胺基)-2-异丙氧基苯亚甲基]钌(II)

   741.84

   14

   优美科 M74 SIPr

   1212009-08-9

   [1,3-二(2,6-二-异丙苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[5-(乙氧基氧代酰胺基)-2-异丙氧基苯亚甲基]钌(II)

   825.88

   12

   优美科M81 SIMes

   1228169-92-3

   [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯(3-苯基-1氢-1-茚)(4,5-二氯-1,3-二乙基-1,3-二氢咪唑-2-亚基)钌(II)

   861.75

   11

   优美科 M91

   1415725-62-0

   [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯(2-碘代苯乙烯基)钌(II)

   694.45

   15

   优美科 M92

   1415725-73-3

   [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[(8-碘代萘烯基)亚甲基]钌(II)

   744.51

   14

   优美科 M93

   1415725-68-6

   [1,3-二(2,4,6-三甲基苯基)-4,5-二氢咪唑-2-亚基]二氯[(2-溴-5-二甲氨基)苯乙烯基]钌(II)

   690.51

   15


   推荐产品

   更多

   推荐阅读

   更多

   亚洲成在人线免费视频